Cikk letöltése PDF-be

Bevezető

Napjainkra szinte minden jelentősebb szervezet – legyen bár állami vagy piaci – működésében fontos szerepet játszik a különböző informatikai eszközök használata, üzemeltetése, akár főtevékenységként, akár működést segítő eszközeként. Ennek ellenére az alkalmazott informatikai eszközökkel, szoftverekkel, szervezeti megoldásokkal szemben támasztott biztonsági kritériumokkal átfogóan aránylag kevés magyar jogszabály foglalkozik. Uniós irányelv, vagy rendelet sem született még ezzel az igénnyel, annak ellenére, hogy az informatikai biztonsággal kapcsolatos felhasználói tudatosság növelését, az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlatok, és know-how terjesztését célul kitűző közösségi intézmény, az ENISA[1] 2004 óta működik.

Az átfogó és egységes informatikai biztonsági szabályozás hiánya ellenére, szűkebb területeken számos jogszabály tartalmaz részletszabályozást. Tanulmányunk célja az, hogy erről a meglehetősen töredezett jogterületről adjunk egy rövid áttekintést, ismertessük az informatikai biztonság megteremtését célzó, már létező jogintézményeket.[2]

Az első rész azokat az általános jogszabályi előírásokat foglalja össze, amelyek minden komolyabb (személyes) adatkezeléssel foglalkozó piaci szereplőre vonatkoznak. A lehető legteljesebb kép biztosítása érdekében röviden kitérünk az informatikával kapcsolatos büntetőjogi szabályozásra is. Ezt követően sorra vesszük és röviden elemezzük a gazdasági szférára vonatkozó különös szabályozást. Végül zárásként, a még inkább sokszínű, közigazgatási szervezeteket érintő speciális rendelkezéseket foglaljuk össze egy táblázat segítségével.

Általános hatályú jogszabályok

Adatvédelmi törvény

Az egyre fejlődő infokommunikációs iparnak is köszönhetően már csaknem minden üzleti tevékenység velejárója a személyes adatok tömeges kezelése. Főként az utóbbi években elterjedt Customer Relationship Management rendszerek, illetve egyre szofisztikáltabb marketing- és vezetői döntéseket támogató szoftverek miatt szinte minden cég komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legjobban megismerje az ügyfeleit, piacait, célközönségét, hogy ezen információk birtokában csökkenthesse piaci kockázatait egy új termék bevezetésénél, vagy növelhesse az értékesítés hatékonyságát.

Ezen tendenciák miatt az adatbiztonság tárgyalásakor nem hagyható figyelmen kívül az adatvédelmi szabályozás sem. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik, valamint amely közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz.

Az adatbiztonság szempontjából azonban különösen a törvény 10. §-a tartalmaz fontos rendelkezéseket. Eszerint az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Büntető anyagi jog

Az informatikai biztonság szabályozásának tárgyalásakor szintén megkerülhetetlen téma a terület büntetőjogi vonatkozásainak rövid ismertetése. Az adatvédelmi törvényben rögzített adatkezelői, adatfeldolgozói kötelezettségek megsértését, illetve a személyes adatokkal történő visszaélést bünteti a Btk. 177/A. §-ban foglalt tényállás, mely szerint aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti, vétséget követ el. A Btk. súlyosító körülményként értékeli, ha a cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vagy jogtalan haszonszerzés végett követik el, vagy ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra (egészségügyi állapoti, faji, vallási hovatartozás, büntetett előélet stb.) követik el.

Röviden említésre érdemes a Btk. 178/A. § által szabályozott magántitok jogosulatlan megismerése, a 300/C. § paragrafus által szabályozott számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény tényállása és említése méltó még a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos tényállási kör (313/B. §, 313/C. §, 313/D. §).

Büntető eljárásjog

Bár a büntetőeljárás szabályainak alkalmazására elsősorban a nyomozó hatóságok, az ügyészség, és a bíróságok kötelesek, mégis a büntetőeljárásról szóló, 1998. évi XIX. törvény (Be.) is tartalmaz néhány olyan speciális szabályt (az eljárás alá vont személyek jogain, illetve a törvényes garanciákon túl), melyet azon szervezeteknek, amelyeknek életében kulcsfontosságú szerepet játszik az információtechnológia fontos ismerniük. Kiemelten fontos egy speciális kényszerintézkedési típus, amelyet a jogalkotó a (jellemzően folyamatosan üzemelő) számítógépes közegben feltalálható bizonyítékok biztosítására alkotott meg. Ez a jogintézmény a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés, melyet a Be. 158/A. §-a szabályoz.

A törvény szerint a megőrzésre kötelezés a bűncselekmény felderítése és a bizonyítás érdekében a számítástechnikai rendszer útján rögzített adat birtokosának, feldolgozójának, illetőleg kezelőjének a számítástechnikai rendszer útján rögzített meghatározott adat feletti rendelkezési jogának ideiglenes korlátozása. A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elrendeli annak a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatnak a megőrzését, amely bizonyítási eszköz, vagy bizonyítási eszköz felderítéséhez, a gyanúsított kilétének, tartózkodási helyének a megállapításához szükséges.

A számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés esetében az adatrögzítő eszköz a tulajdonosnál marad, nem kerül lefoglalás alá. Amennyiben azonban a büntetőeljárás sikere szempontjából szükséges, akkor lefoglalásra kerülhet sor, ami tehát szintén egy kényszerintézkedési forma, és szintén a büntetőeljárás során előkerült tárgyi bizonyítékok biztosítását teszi lehetővé. Mivel a lefoglalt dolog minősége, mennyisége, természete szerint meglehetősen sokféle lehet a büntetőeljárá­sokban, ezért néhány kiemelt bizonyítéktípus lefoglalására vonatkozóan a jogalkotó speciális szabályokat alkotott. Ezeket a szabályokat tartalmazza a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló, 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet.

A rendelet 67. §-a tartalmazza az elektronikus adattal kapcsolatos rendelkezéséket. Eszerint az elektronikus úton rögzített adatot a hatóság adathordozóra történő rögzítés (átmásolás) útján foglalja le, vagy a helyszínen lefoglalt adathordozóról az adatokat szakértő bevonásával menti le. A lefoglaláskor az átmásolás utólag meg nem változtatható adathordozóra történhet. Az átmásolást megelőzően a lefoglalás helyszínén ellenőrizni kell, hogy a hatóság által az átmásoláshoz biztosított adathordozó adatokat nem tartalmaz. A hatóságnak a jegyzőkönyvben a rögzítésre használt adathordozó típusát, gyártási számát, illetőleg a rajta tárolt adat jellegét és tartalmát fel kell tüntetnie.

Szabályozás a gazdasági szférában

Az általános érvényű szabályok áttekintését követően sorra vesszük azokat a már létező jogintézményeket, amelyeket a jogalkotó a – hangsúlyosan pénzügyi – piaci szereplők által üzemeltetett informatikai rendszerek biztonságát hivatottak megteremteni. Megfigyelhető ezek szabályozásában is egyfajta konvergencia, olyannyira, hogy a következő jogszabályok rendelkezései nagyrészt megegyeznek:

 • 1993. évi XCVI. törvény, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (40/C. §)
 • 1996. évi CXII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt. 13/B. §)
 • 1997. évi LXXXII. törvény, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (77/A. §)
 • 2007. évi CXVII. törvény, a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről (18. §)
 • 2007. évi CXXXVIII. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (12. §)

A jól azonosítható szabályozási tárgykörök ismertetését Hpt. vonatkozó szabályai segítségével végezzük el.[3]

Személyi és tárgyi feltételek

A pénzügyi szolgáltatási tevékenység csak a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott személyi feltételek, a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség, helyiség, a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv, áttekinthető szervezeti felépítés megléte esetén kezdhető meg, illetve folytatható.[4]

A pénzügyi intézménynek belső szabályzatában meg kell határoznia az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai ismeretet.[5]

A gyakorlatban a felhasználók képzése sajnos nem megoldás minden problémára, nyilván megvannak a korlátai. Egy átlagos felhasználót az informatika csupán mint a munkavégzés eszköze érdekli, ezt az attitűdöt figyelmen kívül hagyni komoly hiba lenne. Ezért a rendszer felépítésekor fontos olyan technikai környezetbe „helyezni”, ahol bár alapvető biztonsági óvintézkedések megtételét elvárhatjuk tőle, mégis egy bizonyos technikai szint fölött már levesszük válláról ezt a terhet, és vagy megfelelő minőségű szoftver-hardver eszközök alkalmazásával, vagy folyamatos és magas szintű szakmai felügyelet biztosításával (ideális esetben e kettő kombinációjával) garantáljuk egy szervezet informatikai biztonságát.

Személyes adat feldolgozás kiszervezésének feltételei

A hitelintézet pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. A kiszervezett tevékenységet végzőnek – a kockázattal arányos mértékben – rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a hitelintézetre vonatkozóan előír.

A hitelintézet köteles a Felügyeletnek a kiszervezésről szóló szerződés aláírását követően két napon belül bejelenteni a kiszervezés tényét, a kiszervezett tevékenységet végző nevét, székhelyét vagy állandó lakcímét, a kiszervezés időtartamát. A kiszervezésre vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell az adatvédelemre vonatkozó előírások érvényesülésének bemutatását.[6]

Belső szabályozási rendszer

A pénzügyi intézménynek ki kell alakítania a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerét és gondoskodnia kell az informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelméről. A szabályozási rendszerben ki kell térni az információtechnológiával szemben támasztott követelményekre, a használatából adódó biztonsági kockázatok felmérésére és kezelésére a tervezés, a beszerzés, az üzemeltetés és az ellenőrzés területén.[7]

Az informatika alkalmazásából fakadó biztonsági kockázatok figyelembevételével meg kell határozni a szervezeti és működési rendeket, a felelősségi, nyilvántartási és tájékoztatási szabályokat, a folyamatba épített ellenőrzési követelményeket és szabályokat.[8]

Biztonsági kockázatelemzés[9]

A pénzügyi intézmény köteles az informatikai rendszer biztonsági kockázatelemzését szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálni és aktualizálni.[10]

Ennek a meglehetősen szűkszavú előírásnak a betartása nyilvánvalóan önmagában nem elégséges a gyakorlatban, de így bőségesen marad tér az adott szervezetre szabott megoldások kidolgozására. Általánosságban a szakirodalom a következő fontos lépéseket különíti el:

 1. A védendő adatvagyon azonosítása;
 2. Rendszeres kockázatelemzések elvégzése a várható veszélyek, sebezhetőségek azonosítására;
 3. Ellenőrző rendszerek kifejlesztése és bevezetése, amelyek lehetővé teszik a kockázatok feletti ellenőrzést;
 4. A biztonsági rendszer folyamatos monitorozása, tesztelése;
 5. A tapasztalatoknak és változásoknak megfelelően a biztonsági rendszer folyamatos hozzáigazítása az új biztonsági kritériumokhoz;
 6. Külső szolgáltatók biztonsági szempontból releváns intézkedéseinek felügyelete.[11]

Rendszerkövetelmények

A pénzügyi intézménynek ki kell dolgoznia az informatikai rendszerének biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert és azt folyamatosan működtetnie kell.[12]

A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni kell legalább az alábbiakról:

a) a rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, személyek) egyértelmű és visszakereshető azonosításáról,

b) az informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát és teljeskörűségét biztosító ellenőrzésekről, eljárásokról,

c) a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról (hozzáférési szintek, egyedi jogosultságok, engedélyezésük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, rendkívüli események),

d) olyan biztonsági környezetről, amely az informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok eseményeit naplózza és alkalmas e naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi értékelésére, illetve lehetőséget nyújt a nem rendszeres események kezelésére,

e) a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről,

f) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről,

g) a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírusvédelméről.[13]

A pénzügyi intézménynek tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez meg kell valósítania a biztonsági kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket és rendelkeznie kell legalább a következőkkel:

a) informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal, valamint a fejlesztésre vonatkozó tervekkel,

b) minden olyan dokumentációval, amely az üzleti tevékenységet közvetlenül vagy közvetve támogató informatikai rendszerek folyamatos és biztonságos működését – még a szállító, illetőleg a rendszerfejlesztő tevékenységének megszűnése után is – biztosítja,

c) a szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, valamint a szolgáltatások folytonosságát biztosító tartalék berendezésekkel, illetve e berendezések hiányában az ezeket helyettesítő egyéb – a tevékenységek, illetve szolgáltatások folytonosságát biztosító – megoldásokkal,

d) olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az alkalmazási környezet biztonságos elkülönítését a fejlesztési és tesztelési környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés fenntartását,

e) az informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és helyreállítási tesztek, eljárási rend), amelyek az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik. Ezen mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten és tűzbiztos módon kell tárolni, valamint gondoskodni kell a mentések forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférés védelméről,

f) jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló rendszerrel, amely biztosítja, hogy az archivált anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább öt évig, bármikor visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék,

g) a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli események kezelésére szolgáló tervvel.[14]

A pénzügyi intézménynél mindenkor rendelkezésre kell állnia:

a) az általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszer felépítésének és működtetésének az ellenőrzéséhez szükséges rendszerleírásoknak és modelleknek,

b) az általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszernél az adatok szintaktikai szabályainak, az adatok tárolási szerkezetének,

c) az informatikai rendszer elemeinek a pénzügyi intézmény által meghatározott biztonsági osztályokba sorolási rendszerének,

d) az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának,

e) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó okiratnak,

f) az alkalmazott szoftver eszközök jogtisztaságát bizonyító szerződéseknek,

g) az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, üzleti szoftvereszközök teljes körű és naprakész nyilvántartásának.[15]

A szoftvereknek együttesen alkalmasnak kell lenni legalább:

a) a működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok nyilvántartására,

b) a pénz és az értékpapírok biztonságos nyilvántartására,

c) a pénzügyi intézmény tevékenységével összefüggő országos informatikai rendszerekhez történő közvetlen vagy közvetett csatlakozásra,

d) a tárolt adatok ellenőrzéséhez való felhasználására,

e) a biztonsági kockázattal arányos logikai védelemre és a sérthetetlenség védelmére.[16]

Ez utóbbival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a szoftverfejlesztés egyik legkomolyabb elvarratlan szála a szoftverekkel kapcsolatos szavatossági kérdések. Egyelőre jellemző a fejlesztők felelősségének teljes kizárása a szoftverrel kapcsolatban felmerült bármely üzemzavar, vagy káresemény kapcsán, azonban a jövőben – a szoftverfejlesztés menetének minőségbiztosításával, a kész termékek biztonsági szempontú ellenőrzésével – talán ezen a téren is várható előrelépés. Az mindenesetre bizonyos, hogy az üzletmenetüket potenciálisan megbénító, így akár komoly károkat is okozni képes üzemzavarok kapcsán egy helyreállító support tevékenységnél már egyre többet fognak elvárni a fejlesztők ügyfelei.

Egyedi szabályok

Természetesen nem csak közel megegyező tartalmú jogszabályok rendelkeznek az informatikai biztonság szabályozásáról, néhány érdekesebbet mindenképpen érdemes közülük kiemelni.

Hitelintézeti elszámolóházak

Az elszámolóházak informatikai biztonságát a jogalkotó részletesen kidolgozta, jó példa arra, hogy milyen lehet egy kiemelten fontos és kényes terület részletes szabályozása. Úgy véljük ilyen szintű, teljesen átfogó igényű feltételrendszerre minden informatikát alkalmazó gazdasági szereplő esetén nincs szükség, azonban néhány szabályozási elem átvétele mindenképpen megfontolandó. Ilyenek az egységes biztonságtechnikai terminológia és ennek értelmezése (pl. a Hpt.-ben meghatározott kockázatelemzés pontos definiálása, minimális tartalmának meghatározása nem történt meg), a tűz- és fizikai védelem minimális szintjének rögzítése.

A hitelintézeti elszámolóházakra vonatkozóan két MNB rendelet tartalmaz részletes szabályokat. Ez a két rendelet az elszámolásforgalom lebonyolítására vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről szóló 23/2005. (XI. 23.) és a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 11/2006. (VIII. 1.) MNB rendelet.

Biztosítók

Érdekes módon a biztosítókra eddig nem rögzítette a jogalkotó a pl. hitelintézeteknél, nyugdíjbiztosítóknál alkalmazott szabályozási rezsimet, sőt az informatikai védelemmel kapcsolatban kifejezetten csak a kiegészítő felügyelet alá tartozó biztosítók esetében rendelkezik. Álláspontunk szerint pedig legalább olyan fontos és védelmet igénylő adatkör a biztosítási titok, mint a banktitok.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló, 2003. évi LX. törvény szerint kiegészítő felügyelet alá tartozik a pénzügyi konglomerátum élén álló biztosító,

a) amely ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik szabályozott vállalkozásban, amelyek közül legalább egy hitelintézet vagy befektetési vállalkozás, vagy

b) amelynek anyavállalata az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság, vagy

c) amely ellenőrző befolyással rendelkezik egy banki vagy befektetési szolgáltatási ágazatbeli vállalkozásban.

A kiegészítő felügyelet alá tartozó biztosító köteles gondoskodni a pénzügyi konglomerátum szintű belső kontroll rendszer és kockázatkezelés megfelelő működéséről. A kiegészítő felügyelet alá tartozó biztosítónak rendelkeznie kell a kiegészítő felügyelet érdekében szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illetőleg azok megbízhatóságát biztosító informatikai és belső kontroll rendszerrel.

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, szervezetekre, valamint a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások a következők:

a) a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási cselekmények valamelyikének vagy valamennyi eljárási cselekmény lebonyolításának informatikai támogatása, ideértve az elektronikus árlejtési szolgáltatást;

b) szállítók áruszállítására és szolgáltatásnyújtására, valamint építési beruházására vonatkozó adatokat és feltételeket tartalmazó elektronikus kataló­gusok kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatás.

A szolgáltatásokat egyenként vagy azok közül bármelyiket együttesen is lehet nyújtani, az ajánlatkérő elektronikus eljárási cselekményt, elektronikus árlejtést szolgáltató igénybevételével a szolgáltató informatikai rendszerén vagy szolgáltató igénybevétele nélkül a saját informatikai rendszerén folytathat le. Amennyiben az ajánlatkérő saját informatikai rendszerén folytat le elektronikus eljárási cselekményt vagy elektronikus árlejtést, a szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket saját magára nézve is alkalmaznia kell.

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatást nyújthat az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely

a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszerrel;

b) tevékenysége ellátásához hivatalos közbeszerzési tanácsadót vagy közbeszerzési referenst vesz igénybe;

c) a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;

d) saját honlapján közzéteszi

da) informatikai biztonsági szabályzatát,

db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,

dc) általános szerződési feltételeit,

dd) a c) pont szerinti hívószámot.

Véleményünk szerint a fenti szabályozással természetében meglehetősen parallel néhány olyan információs társadalmi szolgáltatás, amely teljesen elterjedt, hétköznapi használatú, azonban az informatikai biztonság szempontjából speciális szabályozást nem alkottak rá. Ilyenek például a különböző aukciós szolgáltatások, online piacterek. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztói bizalom megteremtése, erősítése érdekében akár a piaci szereplők érdeke is lehet egy minimális biztonsági standard jogszabályi rögzítése.

Szabályozás a közigazgatásban

A közigazgatási szféra szabályozása a terület jellegéből adódóan még inkább sokszínűbb, mint a gazdasági szereplők esetében. Ez nyilvánvalóan adódik az egyes közigazgatási szervek eltérő feladatköréből, szervezeti felépítéséből is. Ezek eredményeként nagyon nehéz és tulajdonképpen fölösleges is lenne az uniformizált szabályozás. Mindemellett az e-kormányzás stratégiájának végrehajtása során az állami szervezetrendszerben is született néhány olyan jogszabály, amely a közigazgatás vertikumában is alkalmazandó.

A közigazgatásra vonatkozó informatikai biztonsági szabályozás fontosabb jogszabályai a mellékelt táblázatban találhatók.

 

Témakör

 

Jogszabály

 

Elektronikus közigazgatás,

elektronikus ügyintézés

195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet, az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról

 

84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről

 

182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet, a központi elektronikus szolgáltató rendszerről

 

Közfeladatot

ellátó szervek

iratkezelése

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (1., 5., 18., 25., 67/C. §)

 

Központosított közbeszerzés

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (25. §)

 

Ingatlan-nyilvántartás

 

207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről (5. §)

 

Felsőoktatás

 

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (6–7. §)

 

 


A szerző a veszprémi Polgármesteri Hivatal jogásza, a PTE-ÁJK levelezős Phd-hallgatója, a Pannon Egyetemen megbízott oktató.

[1] European Network and Information Security Agency – Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség, a 460/2004/EK rendelet hozta létre, http://enisa.europa.eu/

[2] Az USA szövetségi informatikai biztonsági szabályozásának összefoglalását, némi nemzetközi kitekintéssel tartalmazza a következő tanulmány: Smedinghoff, Thomas J.: The State of Information Security Law: A Focus on the Key Legal Trends, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1114246 [2009. 01. 31.]

[3] A Hpt. elemzett rendelkezései 2004. május 6-ától kerültek a törvénybe, de fokozatosan terjesztették ki a hatályát az egyes pénzügyi szolgáltatók típusaira. Az USA-ban 2002-ben megalkotott hasonló tárgyú jogszabály hatásairól, alkalmazásának tapasztalatairól szóló összefoglalót lásd: Gordon, Lawrence A., Loeb, Martin P., Lucyshyn , William, Sohail, Tashfeen: The Impact of the Sarbanes-Oxley Act on the Corporate Disclosures of Information Security Activities, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=995205 [2009. 01. 31.]

[4] Hpt. 13. § (1) c), d), f), g) pont

[5] Hpt. 13/B. § (9) bekezdés

[6] Hpt. 13/A. § (1), (2), (3), (4) a) pont

[7] Hpt. 13/B. § (1) bekezdés

[8]  Hpt. 13/B. § (3) bekezdés

[9] A biztonsági kockázatok közgazdasági megközelítése, elemzése is lehetséges, lásd részletesen: Munteanu, Adrian: Information Security Risk Assessment: The Qualitative Versus Quantitative Dilemma, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=917767 [2009. 01. 31.]

[10] Hpt. 13/B. § (2) bekezdés

[11]  Smedinghoff, p. 20.

[12] Hpt. 13/B. § (4) bekezdés

[13] Hpt. 13/B. § (5) bekezdés

[14] Hpt. 13/B. § (6) bekezdés

[15] Hpt. 13/B. § (7) bekezdés

[16] Hpt. 13/B. § (8) bekezdés